УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ НАШ ДОМ АККАУНТ ЕООД

 

 1. СЧЕТОВОДНО ОБЛУЖВАНЕ:

  • Съставяне на индивидуален сметкоплан и организиране на формата на счетоводството;

  • Текущо осчетоводяване на първичните счетоводни документи;

  • Изготвяне на финансови отчети и справки;

  • Регистрация по ЗДДС, изготвяне на месечни регистри и декларации по ЗДДС и подаването им в НАП;

  • Заприходяване и отчитане на Дълготрайните активи, изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план;

  • Годишно счетоводно приключване, изготвяне на годишни финансови отчети; изготвяне и подаване на годишни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ; изготвяне и подаване в НСИ на годишни статистически форми.

  • Публикуване на годишните финансови отчети в Търговския регистър.

 

 1. РАБОТНА ЗАПЛАТА, ОСИГУРЯВАНЕ, ДАНЪЦИ

  • Изготвяне на трудови и граждански договори; регистрация на трудови договори в НАП;

  • Изготвяне на документите, свързани с изплащане на трудовите и извънтрудови възнаграждения – ведомости за заплати; фишове; сметки за изплатени суми; платежни документи към бюджета;

  • Изготвяне и подаване в НАП на декларации, свързани с осигурените лица;

  • Заверка на осигурителен стаж на самоосигуряващи се лица;

  • Оформяне и попълване на трудови и осигурителни книжки;

  • Изготвяне на служебни бележки и удостоверения;

  • Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ.

 

 1. РЕГИСТРАЦИИ ПО ЗДДС

  • Регистрации по ЗДДС – задължителни и доброволни;

  • Изготвяне на ДДС дневници – покупки и продажби;

  • Изготвяне и подаване в НАП на месечни ДДС декларации;

  • Изготвяне на VIES декларации;

  • Изготвяне на бюджетни платежни нареждания.

 

 1. ИНТРАСТАТ

  • Регистрация в системата ИНТРАСТАТ;

  • Месечно изготвяне на дневниците за пристигания и изпращания;

  • Изготвяне и подаване в НАП на месечни ИНТРАСТАТ декларации.

 1. ДРУГИ УСЛУГИ

  • Регистрация на търговски дружества (ЕТ, ЕООД, ООД, АД) в Агенцията по вписванията;

  • Последващи регистрации и вписвания в Агенцията по вписванията;

  • Пререгистрация на дружества в Агенцията по вписванията;

  • Публикуване на годишни отчети в Търговския регистър;

  • Изготвяне на търговски и други договори;

  • Подготовка на документи за издаване на Удостоверения за наличие/липса на данъчни задължения;

  • Подготовка на документи за издаване на Удостоверения за актуално състояние.